Acasa Despre noi Informatii Importante

Poti face mai multe cu banii tai

Despre noi

Informatii Importante

Intercapital Invest este o societate de servicii de investitii financiare autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia initiala numarul 113/22.08.1995 (autorizatie curenta: 266/18.12.2015). Sediul societatii este in Blvd. Aviatorilor nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Telefon/fax 021 222 8731, 021 222 8744, email office@intercapital.ro. Date de identificare: Numar de Inregistrare la Registrul Comertului: J40/6447/1995, Cod Unic de Inregistrare: RO7631041. Numar operator date cu caracter personal: 4929. Numar inregistrare in registrul ASF: PJR01SSIF/400019/19.04.2006.

Autoritatea de reglementare a activitatii Intercapital Invest este Autoritatea de Supraveghere Financiara - date de contact: Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti, telefon 021 659 6120, www.asfromania.ro, office@asfromania.ro.  

Consiliul de administratie al societatii este format din: Domnul Razvan Pasol - presedinte, Domnul Dragos Horia Manda si Domnul Sandu Neculai Cristinel - membri. Auditorul financiar al Intercapital Invest este Expert Audit SRL.

Serviciile autorizate pentru a fi prestate de Intercapital Invest sunt: preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;  executarea ordinelor in numele clientilor; administrarea portofoliilor;  consultanta pentru investitii; plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm; pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor; consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati; servicii de schimb valutar in legatura cu serviciile de investiii prestate; cercetare pentru investiii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare; serviciile si activitatile de investitii prevazute la pct. (1), precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la lit. a)-d) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse in art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) ┼či j) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile si activitatile de investitii si serviciile conexe. Inlocuitorul reprezentantului compartimentului de control intern este Doamna Florentina Marinescu.

Informatiile legate de rapoartele si recomandarile Intercapital Invest si cerute de Regulamentul CNVM 15/2006 sunt disponibile aici. Intercapital Invest este actionar si membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor SA (FCI). Datele de contact ale Fondului de Compensare a Investitorilor SA (CUI 18005590) sunt: B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 3, cam. 1-2, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti. Tel: 4021 315 73 48; Fax: 4021 315 73 40, e-mail: office@fond-fci.ro. Detalii complete despre fond se gasesc pe pagina oficiala a acestuia, www.fond-fci.ro. Fondul, autorizat de ASF, are drept scop compensarea investitorilor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare, in situatia incapacitatii membrilor FCI de a returna sumele sau instrumentele financiare apartinand investitorilor si detinute de membri cu ocazia presatarii de servicii de investitii financiare. Informatiile cerute spre publicare conform reglementarilor privind adecvarea capitalurilor sunt disponibile publicului spre consultare la sediul social al companiei. Explicarea notiunilor de client profesional, persoana initiata, persoana expusa politic si beneficiar real, conform legislatiei pietei de capital, este disponibila aici.

Desi toate eforturile au fost depuse pentru prezentarea unor informatii corecte si complete, Intercapital Invest si autorii site-ului nu garanteaza pentru corectitudinea si completitudinea informatiilor de pe siteul www.intercapital.ro si de pe celelalte siteuri operate de companie. Daca sesizati orice erori sau inadvertente, va rugam sa ne contactati pentru a le corecta. Intercapital Invest si autorii siteului nu pot fi facuti raspunzatori pentru rezultatele utilizarii informatiilor de pe siteurile web ale companiei.

Serviciile de investitii financiare implica anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare. Operatiunile ce urmeaza a fi executate depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra carora SSIF nu are influenta. Performantele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performante viitoare. Informatiile prezentate sunt valabile pana la data unei eventuale modificari. Modalitatea de plata a sumelor de bani de catre investitori este indicata in pagina Investitii in Actiuni a siteului. Normele legale aplicabile serviciilor derulate sunt Legea pietei de Capital din Romania, impreuna cu toate reglementarile aplicabile. Limbile in care sunt formulate conditiile contractuale, informatiile prealabile si in care se desfasoara comunicarea cu investitorii sunt romana si engleza. Litigiile dintre parti se solutioneaza in conformitate cu prevederile contractuale.

Intercapital Invest nu va initia nicio tranzactie pentru clienti pana la primirea documentiei integrale ceruta de lege pentru deschiderea de cont si a fondurilor sau instrumentelor financiare necesare clientului pentru tranzactii, daca este cazul.

Disponibilitatea siteurilor si serviciilor web ale Intercapital Invest, incluzand timp si caracteristici de raspuns sau acces, poate varia in functie de parametrii de incarcare ai legaturii internet dintre utilizator si siteuri. Prin accesarea siteurilor web ale Intercapital Invest utilizatorii consimt cu privire la furnizarea de catre Intercapital Invest catre acestia de informatii prin internet.

Clientii incadrati ca si profesionali sau contraparti eligibile vor fi notificati in mod explicit. In lipsa unei notificari explicite, toti ceilalti clienti, noi sau existenti, sunt considerati clienti de retail. Sursele pentru informatiile folosite la cotatiile, tabelele, graficele, statisticile ori alte materiale similare prezentate pe siteurile web ale Intercapital Invest sunt: Bursa de Valori Bucuresti, Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Intercapital Invest.

Tranzactiile cu instrumente financiare implica si riscuri, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa : fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb.

Intercapital Invest avertizeaza clientii sau potentialii clienti de necesitatea furnizarii tuturor informatiilor solicitate de art. 131 alineat 1 din Regulamentul CNVM nr.32/2006, in caz contrar existand posibilitatea cumpararii de catre clienti sau potentialii clienti a unor instrumente financiare si/sau serviciii de investitii financiare care nu le sunt protrivite. 

In situatia in care clientii sau potentialii clienti decid sa nu furnizeze informatiile prevazute de art. 131 alineat 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 sau in cazul in care se furnizeaza informatii insuficiente cu privire la cunostintele si experienta investitionala (prin formularul de deschidere de cont sau prin orice alta modalitate pe care o aprecieaza Intermediarul), Intercapital Invest aduce la cunostinta clientilor imposibilitatea de a stabili daca instrumentele financiare sau serviciile de investitii avute in vedere sunt adecvate clientilor.

In situatia in care Intercapital Invest presteaza un serviciu de investitii de tipul consultantei pentru investitii si nu obtine informatiile necesare conform art. 131 alin 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, compania nu va recomanda clientului ori clientului potential servicii de investitii sau instrumente financiare.

Intercapital Invest adopta toate masurile necesare pentru obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clientii sai, luand in considerare pretul, probabilitatea executarii si decontarii, viteza, costurile, volumul, natura tranzactiei si orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. Pentru a stabili importanta acestor factori angajatii Intercapital Invest evalueaza fiecare caz in mod individual, luand in calcul criterii incluzand: caracteristicile clientului, incluzand clasificarea clientului in categoria clientilor de retail sau a clientilor profesionali, caracteristicile ordinului clientului, caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin si caracteristicile locurilor de tranzactionare catre care acel ordin poate fi directionat. Locul de tranzactionare caruia Intercapital Invest acorda o incredere semnificativa in vederea indeplinirii obligatiei sale de a lua masurile necesare pentru obtinerea celui mai bun rezultat posibil in mod consecvent pentru executarea ordinelor clientilor sai este Bursa de Valori Bucuresti. Orice instructiuni specifice ale unui client pot impiedica Intercapital Invest sa respecte criteriile stabilite si implementate in politica sa de executare a ordinelor de a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instructiuni. Politica Intercapital Invest de executare a ordinelor este disponibila aici.

In conformitate cu Instructiunea CNVM nr. 8/2012, pentru a putea oferi servicii de consultanta clientilor Intercapital Invest are obligatia de a obtine informatii relevante despre clienti astfel incat sa fie in masura sa realizeze o evaluare corespunzatoare a adecvarii unui anumit instrument financiar la un anumit client. Scopul evaluarii adecvarii este de a permite Intercapital Invest sa actioneze in cel mai bun interes al clientului. Este foarte important sa se colecteze informatii corecte si complete despre clienti astfel incat sa se poata recomanda produse si servicii adecvate.

In procesul de rotunjire la valori cu doua zecimale a valorilor monetare exprimate de Bursa de Valori Bucuresti cu patru zecimale (ca de exemplu valoarea tranzactiilor), pot aparea diferente de rotunjire de valoare foarte redusa in totalurile prezentate in unele rapoarte puse la dispozitie de companie.

In scopul unei evaluari corespunzatoare si corecte a adecvarii investitiilor clientii sunt obligati sa actualizeze semestrial informatiile furnizate cu ocazia deschiderii de cont, prin completarea si transmiterea catre Intercapital Invest a formularului de actualizare a deschiderii de cont. Formularul de actualizare a cererii de deschidere de cont este disponibil aici.

Investitorii sunt sfatuiti sa parcurga si elementele importante de legislatie a pietei de capital disponibile aici.

Raportul pentru anul 2014 cu privire la cerintele de transparenta si publicare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, este disponibil aici.

Raportul pentru anul 2015 cu privire la cerintele de transparenta si publicare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, este disponibil aici.

Indicatorul efectului de levier 31.12.2015 este disponibil aici.

Raportul pentru anul 2016 cu privire la cerintele de transparenta si publicare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, este disponibil aici.

Indicatorul efectului de levier 31.12.2016 este disponibil aici.

Informatii referitoare la solutionarea petitiilor conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2015 sunt disponibile aici.

Solutionarea alternativa a litigiilor in domeniul financiar nonbancar

In data de 19 mai 2016 a intrat in vigoare Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

In conformitate cu prevederile acestui regulament si O.G. nr. 38/2015, consumatorii (clientii) au dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor.

SAL-Fin este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

Pentru solutionarea unui litigiu cu Intercapital Invest prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul (clientul) trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Intercapital Invest nu poate refuza solutionarea litigiului in cadrul SAL-FIN in cazul in care consumatorul (clientul) si-a exprimat in mod expres si voluntar optiunea de solutionare.

Consumatorii (clientii) pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu Intercapital Invest.

Pentru mai multe informatii, va rugam accesati pagina www.salfin.ro.